مجوزهای داروخانه آنلاین لوکس دارو

داروخانه مرکزی مهرشهر دارای تمام مجوزهای لازم می باشد و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی البرز معاونت سازمان غذا و دارو فعالیت می کند.
آدرس معاونت: کرج، زیرپل شهدای روحانی، کوچه مسلم بن عقیل
تلفن شکایات: 02632500156 داخلی 145

پروانه تاسیس داروخانه

گواهی پایان دوره قوانین نظام صنفی

مجوز